Skip to main content

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la present Web.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?
Albena Produccions, S.L. CIF: B96319322
Domicili: C/. Jaime Roig, 8 – 1r – primera, , – 46250 – L´Alcudia (VALÈNCIA)
Telèfons: 962997039
Correu electrònic: patri@albenateatre.com
Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Que finalitats tractarem les seues dades personals?
– Clients:
En Albena Produccions, S.L. tractarem les seues dades personals amb les següents finalitats: manteniment i gestió de la relació contractual i precontractual. Enviament de comunicacions sobre informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics que puguen resultar del seu interés.
– Proveïdors:
En Albena Produccions, S.L. tractarem les seues dades personals amb la finalitat de facturació.
– Contactes de la web o del correu electrònic:
En Albena Produccions, S.L. tractarem les seues dades personals amb les següents finalitats: Contestar a les seues consultes, sol·licituds o peticions. Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teua sol·licitud, o tramitar la teua petició.
– Demandants d’ocupació:
En Albena Produccions, S.L. tractarem les seues dades personals amb les següents finalitats: Organització de processos de selecció per a la contractació d’empleats. Citar-li per a entrevistes de treball i avaluar la seua candidatura. Si ens ha donat el seu consentiment, podrem mantindre el seu CV per a fer-li partícip en nous processos de selecció. Si ens ha donat el seu consentiment, podrem comunicar el seu CV a empreses del grup, col·laboradores o afins, amb l’únic objectiu de  fer-li partícip en els seus processos de selecció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
– Clients:
La base legal per al tractament de les seues dades és l’execució d’un contracte i manteniment de la relació contractual. L’oferta de productes i serveis a través de mitjans electrònics està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicione l’execució del contracte.
– Proveïdors:
La base legal per al tractament de les seues dades és l’execució d’un contracte i manteniment de la relació contractual.
– Contactes de la web o del correu electrònic:
La base legal per al tractament de les seues dades és el consentiment de l’interessat. En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari emplenar un formulari i fer un «clic» en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.
– Demandants d’ocupació:
La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment inequívoc, en entregar-nos el seu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que efectuarem.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
Les seues dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal.
En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat o producte adquirit, sí com als encarregats del tractament necessaris per a l’execució de l’acord.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Pot estar tranquil, hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre l’existència d’un tractament les seues dades personals, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar la rectificació dels mateixos que siguen inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o l’interessat retire el consentiment atorgat.
En determinats suposats l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que designe.
Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.
Albena Produccions, S.L. disposa de formularis per a l’exercici de drets que poden ser sol·licitats a l’email patri@albenateatre.com o utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis hauran d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant de la mateixa manera haurà d’anar acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.
Els formularis hauran de ser presentats presencialment a Albena Produccions, S.L. o remesos per correu postal o electrònic en les adreces que apareixen en l’apartat “Responsable”.
Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets. El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar des de la recepció de la seua sol·licitud.
En el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, li agraïm que ens el comunique degudament per escrit amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades.

Per quant temps conservarem les seues dades?
Les dades personals seran mantinguts mentre es mantinga la vinculació amb Albena Produccions, S.L.. En finalitzar els mateixos, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran en tant no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o de no existir aqueix termini legal, fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat.
En cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar en la següent taula:

Fitxer Document Conservació
Clients Factures 10 anys
Formularis i cupons 15 anys
Contratos 5 anys
Recursos Humans Nòmines, TC1, TC2, etc. 10 anys
Currículums Fins a la fi del procés de selecció, i 1 any més amb el teu consentiment

Contractes.

Dades de treballadors temporals.

4 anys
Expediente del trabajador. Hasta 5 años tras la baja.
Màrqueting Bases de dades o visitants de la web. Mentre dure el tractament.
Proveïdors Factures 10 anys
Contractes 5 anys
Comptabilitat

Llibres i Documents comptables.

Acords socis i consells d’administració, estatuts de la societat, actes, reglamente consell d’administració i comissions delegades.

Estats financers, informes d’auditoria

Registres i documents relacionats amb subvencions

6 anys
Fiscal

Gestió de l’administració de l’empresa, drets i obligacions relatius al pagament d’impostos.

Administració de pagaments de dividends i retencions fiscals.

10 anys
Informació sobre l’establiments de preu intragrupo

18 anys

8 anys per a transaccions intragrupo per als acords de preus

Seguretat i Salut Registres Mèdics de Treballadors 5 anys
Segurs Pòlisses d’assegurances

6 anys (regla general)

2 anys (danys)

5 anys (personals)

10 anys (vida)

Compres Registre totes les entregades de béns o prestació de serveis, adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a l’efecte d’IVA. 5 anys
Jurídic

Documents Propietat Intel·lectual i Industrial.

Contractes i acords.

5 anys
Permisos, llicències, certificats

6 anys des de la data d’expiració del permís, llicència o certificat.

10 anys (prescripció penal)

Acords de confidencialitat i de no competència Sempre el termini de duració de l’obligació o de la confidencialitat
LOPD Tractament de dades personals, si és diferent del tractament notificat a l’AEPD 3 anys
Dades personals d’empleats emmagatzemats en les xarxes, ordinadors i equips de comunicacions utilitzats per aquests, controls d’accés i sistemes de gestió/administració interns 5 anys
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Ves al contingut